Polityka prywatności RODO

Polityka prywatności RODO

 

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych jest Tapicerstwo Rafał Stanuch z siedzibą

34-130 Kalwaria Zebrzydowska, ul. Stolarska 19a, nip: 551-138-27-32

2.Dane osobowe w "Pracowni Stanuch" na stronie internetowej, "www.stanuch.pl", przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

Rozporządzenie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Rafał Stanuch tel. 606814486, mail: rafal@stanuch.pl

4. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, zapytań drogą mailową, telefoniczną, listową, i udzielania odpowiedzi na pytania w zakresie produkcji mebli tapicerowany, transportów mebli oraz montażów mebli.

5. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu; wykonywania mebli, transportu mebli, montażu mebli.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych,

 7. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane instytucjom określonym przez przepisy prawa m.in. Urząd Skarbowy, (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, kurierskim, informatycznym. Gwarantujemy Państwu, że powierzone nam dane osobowe przechowywane są z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa i nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom.

8. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

9. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

11. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu przekazywaniu do osób trzecich

12. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;

13. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

 
Tapicerstwo Rafał Stanuch, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, ul. Stolarska 19 A, tel./fax 33 876 41 38